Všeobecné smluvní podmínky Netimpuls

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury NETimpuls s.r.o.

při prodeji zájezdů, zajištění ubytování, dopravy, nebo jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu dle zákona č. 159/1999 Sb.

 

1. Úvod

Cestovní agentura NETimpuls s.r.o. se sídlem Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7 - Holešovice, (dále jen CA NETimpuls) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK jsou řádně pojištěny proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

 

2. Objednání služeb CA NetImpuls

2.1 Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi objednavatelem služeb (zákazníkem) a CA NETimpuls vzniká předáním řádně vyplněné a podepsané objednávky služeb, zaplacením požadované zálohy, převzetím a potvrzením objednávky CA. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CA NETimpuls a jednotlivci nebo organizacemi se řídí zejména ustanoveními zákona č.: 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a je upraven v těchto Všeobecných podmínkách CA NETimpuls.

2.2 Cestovní smlouva/Objednávka a potvrzení účasti

2.2.1 K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a CA NETimpuls dochází v okamžiku přijetí podepsané objednávky/cestovní smlouvy a jejího potvrzení ze strany CA NETimpuls.

2.2.2 V případě předběžné rezervace je zákazník povinen objednávku, resp. cestovní smlouvu zaslat v dohodnutém termínu CA NETimpuls. V opačném případě je CA NETimpuls oprávněna ji neakceptovat.

2.2.3 Obsah objednávky/cestovní smlouvy je určen popisem zájezdu prezentovaným na webových stránkách www.dovolena-netimpuls.cz v den rezervace zájezdu.

2.2.4 Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených v objednávce/cestovní smlouvě ručí zákazník podepisující objednávku/cestovní smlouvu. Za neplnoleté osoby podepisuje objednávku/cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce.

2.3 Ceny služeb a jejich úhrada, platební podmínky

2.3.1 Cena služeb je cena uvedená na objednávce/cestovní smlouvě a zahrnuje služby, které jsou přesně vyjmenovány. Případné slevy vyhlášené CA NETimpuls po datu podpisu objednávky služeb zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

2.3.2 CA NETimpuls je oprávněna do 21. dne před realizací služeb jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb v případě, že dojde ke zvýšení:

* ceny za dopravu a pohonných hmot, nebo
* plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo
* směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%
* písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před čerpáním služeb.

2.3.3 Při předávání objednávky služeb/cestovní smlouvy uhradí zákazník do 3 dnů CA NETimpuls zálohu ve výši 50% z celkové ceny služeb (pokud se strany nedohodnout jinak). Nejpozději 30 dnů před zahájením čerpáním služeb je zákazník povinen uhradit zbývající část. CA NETimpuls má právo od objednávky/cestovní smlouvy odstoupit a vyúčtovat poplatky dle stornovacích podmínek, neuhradí-li zákazník objednané služby ve stanoveném termínu.

2.3.4 Platbu cestovní služby/zájezdu je možné zrealizovat v hotovosti v cestovní agentuře, pokladní složenkou u ČS, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu cestovní agentury. Zákazník zašle cestovní agentuře kopii dokladu o zaplacení (s výjimkou platby v hotovosti).

2.4 Objednané služby

2.4.1 Objednané služby jsou uvedeny v objednávce/cestovní smlouvě. Jejich detailní rozpis se nalézá u popisu zájezdu na webových stránkách www.dovolena-netimpuls.cz.

2.4.2 Rozšíření nebo změny služeb na přání zákazníka, které přesahují rámec objednávky/cestovní smlouvy, musí být ze strany CA NETimpuls písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny nejpozději do termínu zahájení zájezdu. V opačném případě nebudou požadované změny ze strany CA NETimpuls akceptovány.

2.4.3 Zákazníkovi, který vyžaduje samostatné ubytování, může CA NETimpuls vyhovět jen v případě, že jsou jednolůžkové pokoje k dispozici a zákazník předem doplatí povinný příplatek za tento pokoj. Jak požadavek tak i souhlas zákazníka s doplatkem musí být uvedeny v cestovní smlouvě.

2.4.4 Délka trvání služeb/pobytu/zájezdu je určena termíny uvedenými v cestovní smlouvě.

2.4.5 CA NETimpuls nemá vliv na rozdělovaní pokojů, které probíhá zásadně ze strany poskytovatele služeb.

2.4.6 CA NETimpuls nenese odpovědnost za případné nečerpání objednaných služeb z důvodu pozdějšího příjezdu.

2.4.7 Budou-li mít klienti požadavky na jiné než obvyklé, resp. dohodnuté služby, budou tyto poskytnuty jen po dohodě s ubytovacím objektem přímo v místě pobytu, při úhradě z vlastních prostředků.

2.5 Změny dohodnutých služeb a jejich důsledky

2.5.1 CA NETimpuls je oprávněna uskutečnit operativní změny jednotlivých služeb oproti objednanému obsahu objednávky/cestovní smlouvy, které jsou z objektivních důvodů nevyhnutelné a které CA NETimpuls nezpůsobila, ale byly zapříčiněny tzv. důvody vyšší moci.

2.5.2 Pod pojmem vyšší moc se rozumí: přírodní katastrofa, válka a události, které se po vzniku smlouvy nemohly předvídat a nedaly se ovlivnit.

2.5.3 Výše uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci a další nároky zákazníka vůči CA NETimpuls jsou vyloučeny.

2.5.4 V případě výše uvedených změn ze strany cestovní kanceláře musí být zákazník o nich informován v nejkratší možné době a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada. Zákazník nemůže za výše uvedených okolností trvat na dodržení původní smlouvy.

2.5.5 CA NETimpuls může na přání zákazníka, pokud je to možné, provádět změny podmínek sjednaných v objednávce/cestovní smlouvě.

2.5.6 Zákazník má právo na odstoupení od objednávky/cestovní smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy služeb nebo na převod zaplacených částek na úhradu ceny náhradního, nově zvoleného čerpání, a to bez jakýchkoliv poplatků při:

* zrušení služeb CA (živelná pohroma, neúměrné změny u dodavatelů služeb, nedostatečná obsazenost služeb).
* přesunu konání služeb proti původně stanovenému termínu o více než tři dny.
* změně ceny služeb s výjimkou případů uvedených v bodu 2.
* místa ubytování, způsobu přepravy.

Za závažnou změnu se nepovažuje:

* změna ubytovacího či stravovacího objektu ve stejném pobytovém místě, pokud je zachována kategorie a sjednaný rozsah vybavení takového objektu, popřípadě jsou-li služby poskytnuty v objektu vyšší kategorie.
* změna dopravního prostředku téže kategorie.
* změna ceny služeb do 10% z původní ceny v důsledku změny kurzu zahraničních měn vůči Kč.
* cestující musí brát v úvahu možnost výrazného zpoždění při plánování dovolené a musí vycházet z toho, že první a poslední den čerpání služeb je vyhrazen na přepravu.

Rozhodne-li se zákazník z výše uvedených důvodů od objednávky odstoupit, učiní tak písemně, na základě oznámení CA NETimpuls ve lhůtě na tomto oznámení uvedené. V případě nedodržení uvedené lhůty se má za to, že zákazník se změnou souhlasí. Na zrušení služeb po uvedené lhůtě se vztahují stornovací podmínky CA NETimpuls.

2.6 Odstoupení od objednávky/smlouvy, storno podmínky a poplatky

2.6.1 Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu zrušit objednávku/odstoupit cestovní smlouvy. Oznámení o zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy je zákazník povinen doručit CA NETimpuls písemnou formou, a to osobně nebo doporučenou poštou. Za storno je považováno i snížení počtu objednaných míst. Účinky odstoupení od objednávky/cestovní smlouvy nastávají přijetím písemného oznámení.

2.6.2 Při zrušení objednávky/odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen uhradit následující stornovací poplatky, a to za každého účastníka zájezdu:

Storno 28 - 21 dnů před nástupem……………………………………30% z ceny objednaných služeb
Storno 20 - 14 dnů před nástupem……………………………………40% z ceny objednaných služeb
Storno 13 - 01 den před nástupem……………………………………80% z ceny objednaných služeb
Storno v den nástupu nebo při nenastoupení klienta…...........……100% z ceny objednaných služeb

2.6.3 Stornovací poplatky jsou splatné ihned. CA NETimpuls má právo odečíst si storno poplatky ze složené zálohy nebo zaplacené závazné ceny.

2.6.4 CA NETimpuls má právo okamžitě zrušit objednávku/odstoupit od cestovní smlouvy v případě:

a) vážného porušení průběhu zájezdu zákazníkem, porušením právních předpisů České Republiky ze strany zákazníka. V tomto případě nemá zákazník právo na vymáhání adekvátní částky z ceny služeb, které nebyly čerpány.
b) zásahu vyšší moci a kvůli příčinám, kterým CA NETimpuls nemohla zabránit. CA NETimpuls je přisouzeno právo na úhradu poskytovaných služeb vynaložených do tohoto okamžiku.

2.7 Reklamace služeb

2.7.1 Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit u CA NETimpuls písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být služba ukončena podle objednávky služeb, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny CA NETimpuls, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. V okamžiku vzniku reklamace poskytnutých služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí proveden zápis o předmětu reklamace. Tento zápis musí být ze strany ubytovatele vždy písemně potvrzen. Nečerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat do všech dílů Voucheru. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u CA NETimpuls.

2.7.2 CA NETimpuls neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

2.7.3 CA NETimpuls neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA NETimpuls.

2.7.4 Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CA NETimpuls nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.

2.7.5 V ostatních platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

2.8 Pojištění

2.8.1 Cestovní pojištění V ceně služeb není zahrnuto pojištění (cestovní pojištění, pojištěni na odpovědnost za způsobené škody, pojištění zavazadel apod.). Klient si ho zajišťuje individuálně.

2.8.2 Povinné smluvní pojištění: CA NETimpuls nerealizuje vlastní zájezdy ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

2.9 Cestovní doklady a předpisy

2.9.1 Zákazníci, kteří si zakoupí služby do zahraničí, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání služeb.

2.9.2 Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese, účastník služeb.

2.10 Škody

Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení.

2.11 Další ustanovení

CA NETimpuls předá nebo doručí nejpozději 5 dnů před začátkem služeb:

* poukaz pro ubytování (Voucher), který nabývá účinnosti po plném zaplacení ceny. Pokud klienti ubytují v pokoji více osob než je uvedeno ve Voucheru, berou na sebe veškerá rizika a postihy ze strany ubytovatele.
* pokyny na cestu.

 

3. Objednání zájezdu u CA NETimpuls

3.1 Zájezdy si zákazník u CA NETimpuls objednává za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK.

3.2 Při objednání zájezdu se postupuje podle všeobecných podmínek pořádající CK. Klient tyto podmínky obdrží při podpisu smlouvy včetně katalogu, na základě kterého si zájezd zakoupil.

3.3 Cestovní pokyny obdrží zákazník 7-5 dní před nastoupením zájezdu přímo od CK či prostřednictvím CA NETimpuls.

 

4. Závěr

4.1 Využívání osobních dat: Zákazník souhlasí s tím, aby CA NETimpuls v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala jeho chráněné osobní údaje včetně rodného čísla. Na základě zmocnění uděluje též souhlas jménem všech osob, které jej k uzavření smlouvy zmocnily (§5 odst. 2 zák. 101/2000 Sb.)

4.2 Všeobecné a závěrečné ustanovení

4.2.1 Písemný program služeb, objednávka/cestovní smlouva, všeobecné podmínky a pokyny na cestu jsou nadřazeny ústním informacím. Tyto Všeobecné smluvní podmínky CA NETimpuls vstupují v platnost a účinnost dne 01.01.2011.

4.2.2 Veškeré údaje a pokyny obsažené v objednávce/cestovní smlouvě odpovídají skutečnostem známým v době podpisu objednávky/cestovní smlouvy.

4.2.3 Zákazník svým podpisem na objednávce/cestovní smlouvě stvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými podmínkami, rozumí jim, souhlasí s nimi v plném rozsahu a bude je respektovat.

4.2.4 Veškeré údaje uvedené na webových stránkách CA NETimpuls www.dovolena-netimpuls.cz o službách, cenách a cestovních smluvních podmínkách odpovídají skutečnostem a informacím známým CA NetImpuls v době jeho publikování. CA NETimpuls si vyhrazuje právo na jejich změnu do okamžiku uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem.

V Praze dne 01.01.2011