Dovolená v Řecku - užitečné informace

Přitažlivost Řecka je tak stará, jako Řecko samo - má ideální podmínky pro turistiku, což se odráží ve vysoké návštěvnosti země. Možnost obdivovat nejen přírodní krásy a neobvyklý půvab krajiny, ale i památky výjimečné historické hodnoty lákají turisty k návštěvě této země - kolébky civilizace. Máte zde možnost obdivovat minulost i současnost zároveň. Kromě toho určitě každého návštěvníka okouzlí výjímečná řecká pohostinnost, se kterou se setkáte na každém kroku.

Před dovolenou v Řecku vám jistě přijdou vhod níže uvedené informace, které cestování do Řecka jistě obohatí.

ŘECKO ve zkratce

 • Mezinárodní zkratka: GRC
 • Měna: Euro
 • Státní zřízení: republika
 • Hlavní město: Athény
 • Obyvatelstvo: 11018000
 • Rozloha: 131940 km2
 • Úřední jazyk: řečtina
 • Doba letu: 2 hodiny
 • Časové pásmo: 1


Řecko - Oficiální prezentace

Greek National Tourism Organisation (GNTO) << klikněte ZDE >>


ŘECKO - Zeměpisné informace

 • Moře omývá řeckou pevninu ze tří stran. Pouze na severu vede poměrně krátká hranice Řecka s Bulharskem, Albánií, Makedonií a Tureckem po souši. Bohatá krajková stuha řeckého pobřeží lemuje pevninu a ostrovy s tisíci zálivy a zátokami a dodává Řecku zvláštní podmanivý půvab a krásu, jaká je ve Středomoří ojedinělá.
 • Celková délka řeckého pobřeží přes 15.000 km (vzdálenost z Prahy k protinožcům do Austrálie) svědčí o neobvyklém prolínání země a moře. Před mnoha miliony let byla Egeida souší, spojující Řecko s Malou Asií. Pevnina se propadla do vod dnešního Egejského moře a pouze vrcholy hor zůstaly čnět z mořské hladiny jako ostrovy.
 • Ostrovy se dělí do 7 správních celků. Skupina přes 100 ostrovů a ostrůvků krášlí jako nádherné šperky Saronský a Argolský záliv a přináleží k pevnině Atiky. Pouze 11 z nich je obydlených.
 • Souostroví Kyklady s 220 ostrovy a ostrůvky omývají křišťálové modré vody středozápadního Egejského moře. Bývají ztotožňovány se zaniklou bájnou Atlantidou. Na nejbizarnějším z nich, Santorini, můžete zhlédnout světové archeologické překvapení - odkrývání vyspělého minojského města Akrotiri.
 • Také souostroví Dodekanes je pozůstatkem někdejší pevniny, která spojovala Peloponés s Malou Asií. Z více než tisíce ostrovů a ostrůvků je pouze 26 obydlených.
 • Na ostrově Rhodos, světové přírodní a kulturní památce, najdeme jedinečnou entomologickou rezervaci - "Údolí motýlů".
 • Na ostrůvku Tilos můžeme v muzeu vidět kuriózní nález z místní jeskyně Harkadi: kosti slonů, kteří biologicky zakrsli do velikosti 1,6 m v podmínkách místního sestupného přírodního vývoje.
 • V Jónském moři leží skupina 123 ostrovů, tvořících západní řeckou hranici. Příznačná je pro ně úrodná půda, hustá zeleň a velmi mírné podnebí. Z nikde se nevyskytujících rostlin můžeme např. na ostrově Korfu, ochutnat osvěžující drobné plody kumquatů. Dalším celkem je ostrov Euboia a souostroví Sporady s celým "mořem" ostrůvků. Pouze 9 je obydlených.
 • V severovýchodní Egeidě leží 11 hlavních ostrovů, skutečných perel Středomoří, a velký počet ostrůvků, z nichž je 20 obydlených. I zde, na ostrově Chiu, najdeme endemickou rostlinu "řečík lentišek".
 • Samostatně kraluje Středozemnímu moři největší řecký ostrov Kréta, slunící a koupající se na severu v Krétském a na jihu v Libyjském moři.
 • Vůbec nejjižnější bod Řecka i celého evropského kontinentu je však ostrov Gaudos. Pokud jde o mořské živočichy, máme-li štěstí, můžeme spatřit delfíny a ojediněle žraloka modravého. Na otázku, kolik má Řecko ostrovů a neobydlených ostrůvků, se naprosto přesné odpovědi nedopátráte. Spokojit se musíte s údaji, že jich je přes tři tisíce, z nichž 140 je obydlených. Ostrovy představují pětinu plochy Řecka.

ŘECKO - Historie

 • V první polovině 3. tisíciletí začíná v egejské oblasti doba bronzová, která se obvykle dělí na tři okruhy: kykladský, krétský (minojský) a pevninský (heladský), v pozdní vyspělosti nazývaný mykénský. V rané době bronzové stála v popředí kultura kykladská, v době střední dominovala Kréta (v první polovině 2. tisíciletí př. n. l. zde vzniká první evropská civilizace se střediskem v Knossu). V pozdní době (16. - 12. století př. n. l.) se těžiště kulturního rozvoje přeneslo na pevninu. V 8. - 6. století př. n. l. se v hospodářsky a politicky pokročilejších oblastech Řecka vytvářejí městské státy, vzniká zákonodárství, občasné právo, ústava. Athénská demokracie vrcholí za Periklovy vlády (5. století př. n. l.). Za Alexandra Velikého dochází k nové etapě rozvoje řeckých dějin - helénismu. Hospodářský, politický a kulturní rozmach helénistických říší trval skoro 100 let. Nadnárodní helénistická kultura se však rozvíjela i po podmanění řeckých států Římany. Další vývoj Řecka probíhal od roku 395 n. l. v rámci byzantské říše s křesťanským centrem v Konstantinopoli.
 • V 15. - 18. století n. l. bylo řecké území postupně dobyto Turky a začleněno do osmanské říše. Proces formování novodobého řeckého národa v polovině minulého století vyvrcholil osvobozeneckým povstáním, jehož konečným výsledkem bylo uznání řecké nezávislosti roku 1830. Jako poslední se s Řeckem roku 1948 sjednotilo souostroví Dodekanes. Dějinný vývoj na řeckých ostrovech se lišil od pevniny. V různé míře na nich dodnes vidíme historické památky dokládající střídající se cizí nadvládu. Na Krétě vzniklo první lineární slabičné písmo jako raná forma řečtiny. V Řecku nakonec vzniklo první hláskové písmo psané zleva doprava. Staré Řecko položilo základy evropské architektuře a jejímu začlenění do krajiny. Vznikla zde sídliště městského typu, vladařské paláce, veřejné stavby a chrámy, divadla, lázně, vodovody. Utvářela se monumentální architektura, jejímž měřítkem byl člověk. Také řečtí bájní bohové měli "lidské rozměry". Jsou to vlastně lidé se všemi svými šlechetnými i špatnými lidskými vlastnostmi. Vzkvétalo zde sochařství volné i užité v architektuře, plastika v kameni i bronzu, od drobné sochy po monumentální nadživotní díla. Dodnes nás udivují a uchvacují. Vznikly první "portrétní" hlavy s individuálními rysy tváře a výrazem. První sousoší až po složité, dramatické kompozice. Rozvinulo se umění sochařského reliéfu. K dokonalosti vyspěla také umělecká řemesla. Staré Řecko zažilo kompoziční princip literatury, její veršovanou formu, drama - tragédii i komedii. Vznikl hrdinský epos a první dobrodružný román "Odyssea". Tvořila se próza nauková, filozofická, dějepisná, řečnická, lyrická i písňová. Vznikl také román v dopisech. Psala se satira, epigram, bajka. Součástí kulturního rozkvětu byla hudba a zpěv, sólový a sborový. Řecko je otčinou zeměpisu i dějepisu, úcty k minulosti. Vzkvétala filozofie, matematika, geometrie. Rozvíjelo se právo. Z lékařství se stala disciplína založená na pozorování a poznání nemoci. Rozmach vědeckého bádání podněcovalo zakládání knihoven. Vyspěla i udivující technika ve stavitelství (např. první stropní klenba), stavba lodí, mostů a tunelů. Duchovní rozmach doprovázel rozvoj tělesné kultury. Pěstoval se sport a hry. Podle tradice se 1. Olympijské hry pořádaly roku 776 př. n. l. a roku 393 n. l. pak poslední řecké národní hry.  

ŘECKO - Obyvatelstvo

 • Řecko je národnostně homogenním státem. Malé menšiny tvoří Makedonci, Turci a Albánci.
 • Téměř všichni Řekové jsou aktivními členy pravoslavné církve.
 • Vstup do Evropy znamenal odstranění diskriminovaného postavení žen.
 • Řekové jsou tradičně silně spojeni s venkovem, i když již téměř 2/3 obyvatel žijí ve městech, přitom v samotné aglomeraci Athén celá třetina.

ŘECKO - Podmínky vstupu do Řecka, zastupitelství

 • K cestě do Řecka je potřeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Platnost cestovního pasu by měla přesáhnout plánovanou dobu pobytu o minimálně 3 měsíce. Žádné očkování není povinné. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné se nahlásit na místní policii.
 • Velvyslanectví ČR v Řecku:
  ul. Seféri, Palaio Psychiko,
  Athény.
  Tel: 0030 1 67 10 657.
 • Velvyslanectví Řecka v ČR:
  Na Ořechovce 19,
  160 00 Praha 6.
  Tel: 00420 2 24 31 12 35.

ŘECKO - Hospodářství

 • Řecko patří mezi nejzaostalejší země EU.
 • Služby, především v rámci cestovního ruchu, bankovnictví a námořní plavby, jsou hlavním zdrojem příjmů a zmírňují trvalý schodek obchodní bilance i rozpočtu.
 • V zemědělském sektoru je zaměstnáno stále více než 20% pracujících, ale produktivita práce je nízká. Obděláváno může být jen o něco více než 20% rozlohy země, dalších necelých 10% pokrývají trvalé kultury. Převažuje rostlinná výroba a v jejím rámci pěstování zeleniny (hlavně rajčat), dále cukrovky, pšenice a kukuřice. Velmi významná je produkce vína, citrusů, oliv a tabáku. Pěstuje se také rýže, bavlník a brambory. Po celé zemi se chovají ovce a kozy. Rybolov je moderní a stačí uspokojit potřebu.
 • Řecko má poměrně značné nerostné zdroje, ale spotřeba paliv musí být ze 75% kryta dovozem.
 • Většina řeckého průmyslu je soustředěna v Athénské aglomeraci, jediným dalším větším průmyslovým centrem je Soluň na severu.
 • Významný cestovní ruch přináší peníze, rozvoj služeb, stavebnictví a vyšší zaměstnanost. Ročně Řecko navštíví kolem 9 milionů návštěvníků.

ŘECKO - Doprava

 • Let z ČR do Řecka (včetně řeckých ostrovů) trvá přibližně 2,5 hodiny.
 • Lety se uskutečňují přímo na ostrov, výjimku tvoří ostrov Thassos. Klienti jedoucí na dovolenou na Thassos přistávají v Kavale, potom jsou transferováni do přístavu Keramoti (17 km) a odtud pokračují zhruba 30 minut trajektem na Thassos, kde jsou potom rozvezeni do svých hotelů autobusem.
 • K dopravě po ostrovech je nejlepší využít místních autobusových linek řecké společnosti KTEL, které spojují nejdůležitější místa na ostrovech.
 • Doporučujeme rovněž využít služeb taxi. Jejich ceny jsou nižší než ceny pražských vozů taxi služby a vyplatí se hlavně při větším počtu osob.
 • Na ostrovech si můžete zapůjčit i osobní automobil různých kategorií za různé ceny. Řidič musí ovšem dosáhnout věku 21 let a mít u sebe platný mezinárodní řidičský průkaz a alespoň dvouletou praxi v řízení motorového vozidla. K řízení vozidla jeep musí být řidiči alespoň 25 let.

ŘECKO - Elektřina

 • Elektrické napětí v Řecku je 220 V. Ve většině hotelů najdete standardní zásuvky. V některých hotelech se však zásuvky liší, proto doporučujeme vzít si s sebou adaptér. Adaptéry si lze zapůjčit ve vybraných hotelech na recepci.


ŘECKO - Pošta a telefon

 • Pošta a telefon jsou v Řecku dvě samostatné organizace. Poštovní úřady jsou ve všech městech a větších vesnicích. Poštovní známka na pohled stojí cca 0,50 EUR.
 • Úřadovny telefonní společnosti OTE přijímají i telegramy. Veřejné telefony, ze kterých je možné volat i mezistátně, jsou v mnoha stáncích a kavárnách. Mezistátní hovory z úřadoven OTE jsou podstatně levnější než z telefonních automatů nebo hotelů. Nutné jsou telefonní karty.
 • Telefonní předvolba z České republiky a Slovenské republiky: 0030 22450.
 • Telefonní předvolba do České republiky: 00420.
 • Telefonní předvolba do Slovenské republiky: 00421.
 • Prostřednictvím služeb CZECH DIRECT a SLOVAKIA DIRECT je možné telefonovat na účet volaného. Z kterékoli telefonní stanice nebo automatu vytočíte číslo (do České republiky 008 004 221 a na Slovensko 008 004 211) a ozve se Vám spojovatelka mezinárodní ústředny, která Vás spojí s telefonním účastníkem.

ŘECKO - MOBILNÍ TELEFONY

 • Pokud se rozhodnete během pobytu v Řecku používat mobilní telefon, informujte se před odletem u příslušného operátora, zda je třeba službu roaming (služba, která Vám umožňuje přijímat a odesílat hovory i SMS v řadě zemí na světě) předem aktivovat, popř. zaplatit i zálohu.
 • Jakmile zapnete v zahraničí svůj mobilní telefon, vyhledá za Vás všechny dostupné GSM sítě. Společnosti O2, T-Mobile a Vodafone mají na území Řecka uzavřené smlouvy s operátory Cosmote GSM 1800, Stet Hellas GSM 900, Vodafone (Panafone) GSM 900.
 • Pokud máte různé tarifní programy, postup při telefonování je stejný jako z pevné linky. První dvě nuly mezinárodní předvolby je možné nahradit znaménkem +. Stejný postup je i při posílání textových zpráv.

ŘECKO - Nákupy

 • V letní sezóně jsou obchody otevřeny každý den od 8.00 do 14.00 hodin a od 17.00 do 22.00 hodin, některé i do půlnoci.
 • Mezi 14. a 17. hodinou se v Řecku dodržuje odpolední siesta, která patří k místním zvyklostem.
 • Na ostrovech můžete zakoupit kromě obvyklých suvenýrů i výrobky typicky řeckého charakteru, jako jsou například repliky starých ikon, typickou keramiku nebo koberce, milým dárkem může být i směs typického řeckého koření nebo láhev některého z mnoha druhů řeckých vín.

ŘECKO - Spropitné

 • Spropitné je jako ve většině zemí obvyklé kolem 10% z celkové ceny účtu. Malé spropitné se dává také pokojské, nosiči zavazadel nebo řidiči autobusu.

ŘECKO - Jídlo a nápoje

 • Při návštěvě Řecka byste určitě neměli opomenout vyzkoušet a ochutnat klasická řecká jídla a nápoje.
 • Řecká kuchyně je bohatá zejména na zeleninové saláty, ryby a mořské plody. Takřka vše doplňuje olivový olej, který příznivě působí na krevní oběh.
 • Ze salátů doporučujeme ochutnat především: řecký salát "choriatiki" (okurka, rajče, cibule, ovčí sýr feta, olivový olej, vinný ocet, oregano), "tzatziky", (bílý jogurt, okurka, česnek), "taramosalata" (salát z rybích jiker) nebo "melidzano salata" (mixovaný lilek, koření).
 • Z hlavních jídel pak ochutnejte typické "souvlaki" (grilované maso proložené zeleninou), "pasticio" (zapečené těstoviny s mletým masem), "brizola" (vepřová kotleta), "kalamáry" (smažené sépie), "ghavros" (malé smažené rybky) nebo rozmanité druhy ryb.
 • Vedle vody je nejrozšířenějším nápojem víno. Můžete také zkusit víno s přídavkem pryskyřice "Retsína", či aperitiv "Ouzo", nebo "Metaxu". V kavárnách ochutnejte studenou kávu "frappé".
 • Mezi další speciality patří například chobotnice, sladké ořechy a fíky v sirupu.
 • Výběr jídla bývá velice jednoduchý. V restauracích jsou jídla často zobrazena na vývěsních tabulích, v některých tavernách si můžete jídlo vybrat přímo v kuchyni a sledovat jeho přípravu. Podle místních obyvatel je to prý nejlepší způsob, jak dostat chuť k jídlu.
 • Na Krétě můžete ochutnat i některé ryze místní speciality. Patří k nim především různé druhy sýrů, jako "anthotiro" měkký tvarohový sýr, "kefalotiri" - tvrdý sýr. Oba jsou vyráběny z kozího nebo ovčího mléka. Velmi známé jsou též malé, velmi chutné banány, které rostou přímo na Krétě. Je nutné počítat s tím, že specialitám odpovídá jejich cena. Z nápojů patří ke zvláštnostem Kréty bylinkové čaje. Národním alkoholickým nápojem je "raki" pálenka z hroznového vína.

ŘECKO - Co na sebe

 • Průměrná zimní teplota se pohybuje kolem 18°C, letní kolem 28°C. Doporučujeme vzít si s sebou lehké letní oblečení z bavlny a lehkou bundu na večer, pohodlnou obuv na prohlídky památek a exkurse, pokrývku hlavy a sluneční brýle a opalovací krém s vyšším ochranným faktorem.

ŘECKO - Hmyz

 • V Řecku může být v některém období větší množství komárů, proto doporučujeme klientům vybavit se repelenty nebo sprayem proti hmyzu. Na místě je možné tyto přípravky zakoupit v každé lékárně či supermarketu.

ŘECKO - Trezory

 • Cenné věci, peníze, letenky nebo cestovní pasy doporučujeme uschovávat v hotelovém trezoru, který je možno pronajmout v hotelové recepci. Za cennosti a peníze ponechané v pokoji hotelu se neručí.

ŘECKO - Klimatizace

 • Ve většině hotelů je klimatizace funkční pouze v hlavní turistické sezóně a v závislosti na majiteli hotelu.

ŘECKO - Lékařská pomoc

 • Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00 - 21.00 hodin. Běžné léky lze koupit v místních lékárnách.
 • V případě nutnosti se obraťte na stálého delegáta cestovní kanceláře nebo na recepci hotelu.
 • Poplatky za lékařskou péči a léky se platí v hotovosti. Na základě lékařské zprávy, účtenek od lékaře a léků, vám pojišťovna po návratu do ČR danou částku po předložení všech náležitostí uhradí.

ŘECKO - Slovníček

 • Dobrý den - Kaliméra
 • Dobrý večer - Kalispéra
 • Na shledanou - Chérete Kalin andámosi
 • Ano, ne - Né, óchi
 • Děkuji - Evcharistó
 • Kolik je hodin? - Ti óra ine?
 • Den - I iméra
 • Ráno - To proí
 • Odpoledne - To apójevma
 • Večer - To vrádi
 • V noci - Ti níchta
 • Včera, dnes, zítra - Chthés, símera, ávrio
 • Lékař, lékárna - O jatrós, to farmakio
 • První pomoc - I prótes voéthies  

ŘECKO - Rady/důležitá upozornění/zkušenosti

 • Osobní doklady, letenky, kreditní karty, šeky, peníze a šperky doporučujeme uložit v hotelovém trezoru.
 • Na pláž a na výlety si s sebou vezměte jen tolik peněz, kolik nezbytně potřebujete.
 • Na tržištích si dávejte pozor na peníze. Pokušení skýtají i tašky odložené na sedadlech v autě či v autobuse nebo věci na pláži.
 • Dodržujte pitný režim. Nepijte vodu z vodovodu, jde většinou o vodu užitkovou, která může být i mírně slaná. Doporučujeme zakoupit balenou pitnou vodu. Můžete tím předejít případným zažívacím potížím.
 • Používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, zvláště na počátku dovolené, a přes poledne dejte přednost pobytu ve stínu. Střevní potíže často souvisejí se změnou klimatu, s kombinací studené vody a horkého slunce, a rovněž některá jídla z řecké kuchyně jsou pro Středoevropany nezvyklá.
 • Čistota moří a pláží je celosvětovým ekologickým problémem. Vlivem mořských proudů a povětrnostních podmínek se mohou na plážích nacházet různé naplaveniny. Bývají to jak chaluhy nebo jiné přírodniny, tak i odpadky, které neukáznění turisté odhazují do moře.
 • Nepříjemná někdy bývají setkání s mořskými živočichy. Ve Středozemním moři žije medúza, měchýřovka portugalská, která může způsobit i popáleniny. Příznakem je palčivá bolest, zčervenání kůže a potíže s dýcháním. Ošetření: cokoliv zůstane přilepeno na kůži, odstraňte hrstí mokrého písku, a postižených míst se nedotýkejte rukou. V případě rozsáhlejšího popálení vyhledejte lékařskou pomoc.
 • U skalnatých pobřeží se někdy vyskytují mořští ježci. Doporučujeme vzít si s sebou boty do vody.
 • Některé hotely se nacházejí v turistických centrech, kde pulzuje čilý noční život. Bary, restaurace a diskotéky bývají v provozu až do rána. Vždy se najdou turisté, kteří se chtějí bavit. Počítejte s tím, že noční zábava vrcholí někdy i v časných ranních hodinách.
 • Snídaně je v Řecku jednoduchá, většinou kontinentální, tj. pečivo, máslo, džem, v některých hotelích bývá rozšířena o sýr, vejce nebo salám (tzv. rozšířená kontinentální snídaně). Strava je chutná, zdravá, ale bufet nebývá tak bohatý jako ve španělských destinacích.
 • V hotelích vyšší kategorie se považuje za vyšší stupeň služeb, je-li hlavní jídlo servírováno číšníkem, a bufetovou formou je podáván pouze předkrm a dezert.
 • Ve většině hotelů, zejména vyšší kategorie, je vyžadován vstup mužů do restaurace ve večerních hodinách v dlouhých kalhotách.
 • Kočky a psi jsou v Řecku velmi oblíbenými, volně se pohybujícími domácími zvířaty.

ŘECKO - Řecké ostrovy

Kompletní nabídka zájezdů do ŘECKA << ZDE >>