Dovolená v Itálii - užitečné informace

ITÁLIE ve zkratce

  • Mezinárodní zkratka: ITA
  • Měna: EUR = 100 centů
  • Státní zřízení: parlamentní republika
  • Hlavní město: Řím
  • Obyvatelstvo: 57399000
  • Rozloha: 301323 km2
  • Úřední jazyk: italština

ITÁLIE - Oficiální prezentace

Italian Tourism << klikněte ZDE >>

 

ITÁLIE - Zeměpisná poloha

Stát v jižní Evropě na Apeninském poloostrově a ostrovech ve Středozemním moři: Sicílii, Sardinii, Elbe, Capri, Ischii, Liparských, Egadských ostrovech a Pantelerii. Pobřeží je dlouhé asi 7600 km a omýváno čtyřmi moři: Ligurským, Tyrhénským, Jónským a Jaderským.
Itálie je převážně hornatá země, na severu s pásmem Alp s členitým reliéfem a mnoha ledovci. Nejvyšším vrcholem Alp a celé Evropy je Monte Bianco (Mont Blanc) na hranici s Francií, s výškou 4810 m.n.m. Alpy se svažují k jihu do úrodné Pádské nížiny.
Apeniny jsou mohutnou osou poloostrova v oblouku až k Messinskému průplavu. Silná seizmická a sopečná činnost (Vesuv 1279 m.n.m.). Většina ostrovů je hornatá s činnými sopkami (Stromboli na Liparských ostrovech, Etna na Sicílii). Hlavní řeky jsou Pád, Tibera, Adiže a Piáva. Alpská jezera ledovcového původu (Lago di Garda, L.di Maggiore, L.di Como).
Itálie má celkem 1932 km hranic, z toho s Francií 488 km, Švýcarskem 740 km, Rakouskem 430 km, Slovinskem 232 km, San Marinem 39 km a Vatikánem 3,2 km.

ITÁLIE - Podnebí

Podnebí subtropické, středomořské (teplá a suchá léta, deštivé zimy), na severu přechod k mírnému (značné rozdíly mezi zimou a létem), v Alpách zvláštní horské podnebí. Průměrná teplota července 20 - 28 °C, maximum až 45 °C, teplota v lednu v podhůří Alp 0 °C, na Sicílii 12 °C. Srážky roční průměrné 500 - 1000 mm, na návětrných svazích Alp až 3000 mm, na Sicílii pod 500 mm.

ITÁLIE - Obyvatelstvo

Italové 95%, jihotyrolští Němci, Albánci (starší osídlení na Sicílii, novodobé na východním pobřeží), Slovinci a Chorvati (severovýchod Itálie), Francouzi v údolí Aosta.
Průměrná střední délka přirozeného života činí 75 let (v ČR 71 let).

ITÁLIE - Náboženské vyznání

K římskokatolické církvi se hlásí 90%, dále protestanti, pravoslavní a ostatní.

ITÁLIE - Státní svátky a dny pracovního volna

1. leden – Nový rok
6. leden – Tři králové
Velikonoční svátky /pohyblivé/ od čtvrtka do pondělí a státním svátkem je neděle a pondělí
25. duben – Den osvobození
1. květen – Svátek práce
2. červen – Vznik republiky 1946
15. srpen – Nanebevstoupení Panny Marie
1. listopad – svátek Všech svatých
4. listopad – Den vítězství
8. prosinec – Neposkvrněné početí Panny Marie
25.a 26. prosinec – vánoční svátky

ITÁLIE - Celní a devizové předpisy

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:
- 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze
3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku,
- alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ),
- 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína
- 110 l piva
Výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz.
Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000,- EUR. Při dovozu/vývozu vyšším, než uvedená částka je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

ITÁLIE - Cestovní doklady

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.
Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.
Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu.
V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.
Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěmi fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, event. čestné prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek je 16,- (poplatek se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000 . Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.

ITÁLIE - víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu do 3 měsíců platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při delším pobytu než 3 měsíce je třeba požádat o povolení k pobytu / carta di soggiorno / na policii v místě pobytu. Při pobytu za účelem zaměstnání je třeba k žádosti o povolení k pobytu přiložit mimo jiné též pracovní povolení.

ITÁLIE - Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

carabinieri (krádeže, přepadení, vykradení auta apod.): 112
policie (polizia) a záchranná služba (pronto soccorso): 113
hasiči: 115
pomoc motoristům - autoklub ACI - nehodová služba: 116
první pomoc: 118

ITÁLIE - Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech.
Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad.
V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích.

- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)
- nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze
- nespouštět svá osobní zavazadla ani příruční tašku z dohledu
- cenné předměty /zlato, videokamera, fotoaparát apod./ nevystavovat příliš na veřejnosti
- při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce
- nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo, i když je zamčené- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné
- na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech
- řidič během jízdy smí používat mobilní telefon pouze s hands free sadou
- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba
- označení parkovacích míst:
modrá čára - placené místo
žlutá čára - rezervované místo
bílá čára - neplacené místo
- za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz
- za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta
Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.
V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni.

ITÁLIE - Upozornění pro lyžaře

V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Ods. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €.
Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění.

ITÁLIE - Velvyslanectví Italské republiky

Velvyslanectví Italské republiky
Nerudova 20, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Telefon: 233 080 111
Fax: 257 531 522
E-mail
ambasciata.praga@esteri.it 
Web:
www.ambpraga.esteri.it 
Vedoucí úřadu J.E. p. Pasquale D´AVINO
Funkce Velvyslanec
Provozní hodiny úřadu 08.30 - 13.30 14.30 - 17.00 /Po-Pá/

 ITÁLIE - Velvyslanectví Řím

Velvyslanectví České republiky v Itálii - Řím
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Telefon:  0039/06/3609571-3
Fax:  0039/06/3244466, KO-36095740
E-mail:
rome@embassy.mzv.cz 
Úřední hodiny pro veřejnost:  pondělí - pátek:  09.00 - 12.00.


Lyžování v Itálii - kompletní nabídka << ZDE >>